Formularz zgłoszeniowy dla najemców

Masz pytania lub problem? Napisz do nas!


  Regulamin konkursu mikołajkowego

  Z okazji zbliżających się Mikołajek na naszym profilu na Facebooku ogłosiliśmy konkurs z atrakcyjnymi nagrodami!

  Oto jego regulamin:

  1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Medax konkurs mikołajkowy”
  2. Organizatorem Konkursu jest Medax Sp. z o.o., Kruszów, ul. Trybunalska 4, 95-080 Tuszyn
  4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook
  https://www.facebook.com/medaxcentrum/ w dniach
  8 listopada – 22 listopada 2019 r.
  WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
  czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego
  lub opiekuna prawnego.
  b) nie jest pracownikiem Medax Sp. z o.o.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
  b) Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
  celach reklamowych i marketingowych w związku z wejściem 25 maja Ustawy o Ochronie Danych
  Osobowych, udział w konkursie i chęć przekazania danych potrzebnych do zrealizowania wysyłki jest
  dobrowolny. Dane będą wykorzystane tylko w celu nadania wysyłki nagrody.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  informuję, iż:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medax Sp. z o.o. z siedzibą w: Kruszów, ul.
  Trybunalska 4, 95-080 Tuszyn.
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  a) podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
  danych
  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
  Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
  może skutkować odmową zawarcia umowy
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
  profilowania.
  § 3
  NAGRODY
  1.
  Nagrodą w Konkursie są:
  3 zestawy nagród świątecznych i firmowych gadżetów
  2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy:
  a) polubią fanpage Centrum Hurtowe Głuchów Medax https://www.facebook.com/medaxcentrum
  b) udostępnią publicznie post konkursowy na swojej tablicy
  3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
  konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
  tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
  4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej 22 listopada 2019 roku poprzez informację
  podaną w wiadomości prywatnej, wysłanej bezpośrednio do Laureatów.
  5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien wysłać w
  odpowiedzi
  pełne Imię i Nazwisko oraz adres do wysyłki nagrody.
  6.
  Nagroda zostanie przesłana do Laureatów za pośrednictwem przesyłki kurierskiej do 30 dni
  roboczych od przesłania danych przez Laureata.
  7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
  odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Medax Sp. z o.o.
  8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
  Facebook, ani z nim związany.
  § 4
  DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
  1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
  danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego
  numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
  2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
  przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
  przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
  § 5
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
  na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
  terminów poszczególnych czynności konkursowych.

  Zobacz też

  Pozostałe informacje i wydarzenia

  03 mar - 2022

  Pomoc dla Ukrainy – 4 marca 2022

  21 paź - 2021

  Darmowe parkingi!

  31 gru - 2020

  Życzenia na 2021 rok

  10 gru - 2020

  MEDAX: Informacja o otrzymaniu dotacji na kapitał obrotowy w wysokości 210 660,54 zł.

  16 wrz - 2020

  Oświadczenie Wspólników Oraz Członków Zarządu Medax Sp. z o.o.

  15 maj - 2020

  Tragiczna wiadomość

  23 kwi - 2020

  Reklama towaru na Facebooku – do najemców!

  23 kwi - 2020

  DO CH GŁUCHÓW WRACA HANDEL!

  Centrum czynne w poniedziałki i piątki w godzinach 5.00-11.00. We wtorki, środy, czwartki, soboty i niedziele - nieczynne