Formularz zgłoszeniowy dla najemców

Masz pytania lub problem? Napisz do nas!


Regulamin konkursu mikołajkowego

Z okazji zbliżających się Mikołajek na naszym profilu na Facebooku ogłosiliśmy konkurs z atrakcyjnymi nagrodami!

Oto jego regulamin:

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Medax konkurs mikołajkowy”
2. Organizatorem Konkursu jest Medax Sp. z o.o., Kruszów, ul. Trybunalska 4, 95-080 Tuszyn
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook
https://www.facebook.com/medaxcentrum/ w dniach
8 listopada – 22 listopada 2019 r.
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem Medax Sp. z o.o.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
celach reklamowych i marketingowych w związku z wejściem 25 maja Ustawy o Ochronie Danych
Osobowych, udział w konkursie i chęć przekazania danych potrzebnych do zrealizowania wysyłki jest
dobrowolny. Dane będą wykorzystane tylko w celu nadania wysyłki nagrody.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medax Sp. z o.o. z siedzibą w: Kruszów, ul.
Trybunalska 4, 95-080 Tuszyn.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
może skutkować odmową zawarcia umowy
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
§ 3
NAGRODY
1.
Nagrodą w Konkursie są:
3 zestawy nagród świątecznych i firmowych gadżetów
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy:
a) polubią fanpage Centrum Hurtowe Głuchów Medax https://www.facebook.com/medaxcentrum
b) udostępnią publicznie post konkursowy na swojej tablicy
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej 22 listopada 2019 roku poprzez informację
podaną w wiadomości prywatnej, wysłanej bezpośrednio do Laureatów.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien wysłać w
odpowiedzi
pełne Imię i Nazwisko oraz adres do wysyłki nagrody.
6.
Nagroda zostanie przesłana do Laureatów za pośrednictwem przesyłki kurierskiej do 30 dni
roboczych od przesłania danych przez Laureata.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Medax Sp. z o.o.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany.
§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego
numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych.

Zobacz też

Pozostałe informacje i wydarzenia

03 mar - 2022

Pomoc dla Ukrainy – 4 marca 2022

21 paź - 2021

Darmowe parkingi!

31 gru - 2020

Życzenia na 2021 rok

10 gru - 2020

MEDAX: Informacja o otrzymaniu dotacji na kapitał obrotowy w wysokości 210 660,54 zł.

16 wrz - 2020

Oświadczenie Wspólników Oraz Członków Zarządu Medax Sp. z o.o.

15 maj - 2020

Tragiczna wiadomość

23 kw. - 2020

Reklama towaru na Facebooku – do najemców!

23 kw. - 2020

DO CH GŁUCHÓW WRACA HANDEL!

Centrum czynne w poniedziałki i piątki w godzinach 5.00-11.00. We wtorki, środy, czwartki, soboty i niedziele - nieczynne

Sprawdź, jak do nas dotrzeć

Więcej szczegółów można
sprawdzić tutaj.