Formularz zgłoszeniowy dla najemców

Masz pytania lub problem? Napisz do nas!


  WAŻNY KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z COV-19

  Szanowni Państwo. Na mocy art. 15ze ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 ze zm.), w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy). Ze względu na fakt, iż w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566) z powyższego zakazu wyłączono sprzedaż hurtową, wskazana regulacja nie ma zastosowania do ukształtowania praw i obowiązków stron na terenie Centrum Hurtowego Głuchów (z wyłączeniem działalności restauracyjnej). Uwzględniając jednak Państwa trudną sytuację wywołaną stanem epidemii związaną z brakiem możliwości kontynuowania efektywnej ekonomicznie działalności gospodarczej, związanej z dramatycznym zmniejszeniem ilości klientów, pragniemy wyjść z wiążącą ofertą czasowej modyfikacji postanowień łączącej nas umowy najmu. Wskazana propozycja, z jednej strony, umożliwi Państwu stosunkowo bezkosztowe przetrwanie okresu kryzysu związanego z epidemią, z drugiej zaś umożliwi Nam utrzymanie funkcjonowania obiektu w dotychczasowym standardzie.
  Pragniemy zaznaczyć, iż zastosowana obniżka, stanowi maksymalną na jaką możemy sobie pozwolić, chcąc utrzymać Centrum i pokryć należności względem naszych kontrahentów, jak również banków kredytujących. Jednocześnie nowa stawka nie przewiduje dla Nas jakiegokolwiek zysku z działalności — a służy wyłącznie pokryciu kosztów bieżącej działalności. Zastosowana obniżka spowoduje obniżenie cen do zbliżonych obowiązujących na pozostałych rynkach, które również zastosowały tą formę pomocy udzielanej najemcom.
  Rozumiejąc zatem wyzwania, przed jakimi stanęła Państwa działalność handlowa, jak również wszelka inna działalność zarobkowa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie ograniczenia prowadzenia działalności zarobkowej, wskazujemy niniejszym, co następuje:
  Począwszy od miesiąca kwietnia 2020 r. przez cały okres trwania stanu epidemii — ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będą Państwo zobowiązani do uiszczania:
  ? opłat związanych z dostarczeniem mediów do lokalu — w dotychczasowej wysokości,
  ? czynszu najmu w części obejmującej 50 % dotychczasowego wymiaru czynszu.
  Porozumienie niniejsze wygasa, bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń w tym zakresie, w sytuacji niedokonania przez Państwa terminowej zapłaty jakiejkolwiek należności obciążającej najemcę. Jednocześnie, uwzględniając trudności organizacyjne związane z przygotowaniem i podpisaniem aneksu do łączącej nas umowy najmu, niniejsze pismo proszę traktować jako ofertę, w rozumieniu art. 66 § 1 K.C., która dojdzie do skutku, w trybie art. 69 K.C. przez akt zapłaty przez Państwa należności opisanych powyżej przypadających za miesiąc kwiecień 2020 r.

  Zobacz też

  Pozostałe informacje i wydarzenia

  03 mar - 2022

  Pomoc dla Ukrainy – 4 marca 2022

  21 paź - 2021

  Darmowe parkingi!

  31 gru - 2020

  Życzenia na 2021 rok

  10 gru - 2020

  MEDAX: Informacja o otrzymaniu dotacji na kapitał obrotowy w wysokości 210 660,54 zł.

  16 wrz - 2020

  Oświadczenie Wspólników Oraz Członków Zarządu Medax Sp. z o.o.

  15 maj - 2020

  Tragiczna wiadomość

  23 kwi - 2020

  Reklama towaru na Facebooku – do najemców!

  23 kwi - 2020

  DO CH GŁUCHÓW WRACA HANDEL!

  Centrum czynne w poniedziałki i piątki w godzinach 5.00-11.00. We wtorki, środy, czwartki, soboty i niedziele - nieczynne