Formularz zgłoszeniowy dla najemców

Masz pytania lub problem? Napisz do nas!


WAŻNY KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z COV-19

Szanowni Państwo. Na mocy art. 15ze ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 ze zm.), w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy). Ze względu na fakt, iż w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566) z powyższego zakazu wyłączono sprzedaż hurtową, wskazana regulacja nie ma zastosowania do ukształtowania praw i obowiązków stron na terenie Centrum Hurtowego Głuchów (z wyłączeniem działalności restauracyjnej). Uwzględniając jednak Państwa trudną sytuację wywołaną stanem epidemii związaną z brakiem możliwości kontynuowania efektywnej ekonomicznie działalności gospodarczej, związanej z dramatycznym zmniejszeniem ilości klientów, pragniemy wyjść z wiążącą ofertą czasowej modyfikacji postanowień łączącej nas umowy najmu. Wskazana propozycja, z jednej strony, umożliwi Państwu stosunkowo bezkosztowe przetrwanie okresu kryzysu związanego z epidemią, z drugiej zaś umożliwi Nam utrzymanie funkcjonowania obiektu w dotychczasowym standardzie.
Pragniemy zaznaczyć, iż zastosowana obniżka, stanowi maksymalną na jaką możemy sobie pozwolić, chcąc utrzymać Centrum i pokryć należności względem naszych kontrahentów, jak również banków kredytujących. Jednocześnie nowa stawka nie przewiduje dla Nas jakiegokolwiek zysku z działalności — a służy wyłącznie pokryciu kosztów bieżącej działalności. Zastosowana obniżka spowoduje obniżenie cen do zbliżonych obowiązujących na pozostałych rynkach, które również zastosowały tą formę pomocy udzielanej najemcom.
Rozumiejąc zatem wyzwania, przed jakimi stanęła Państwa działalność handlowa, jak również wszelka inna działalność zarobkowa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie ograniczenia prowadzenia działalności zarobkowej, wskazujemy niniejszym, co następuje:
Począwszy od miesiąca kwietnia 2020 r. przez cały okres trwania stanu epidemii — ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będą Państwo zobowiązani do uiszczania:
? opłat związanych z dostarczeniem mediów do lokalu — w dotychczasowej wysokości,
? czynszu najmu w części obejmującej 50 % dotychczasowego wymiaru czynszu.
Porozumienie niniejsze wygasa, bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń w tym zakresie, w sytuacji niedokonania przez Państwa terminowej zapłaty jakiejkolwiek należności obciążającej najemcę. Jednocześnie, uwzględniając trudności organizacyjne związane z przygotowaniem i podpisaniem aneksu do łączącej nas umowy najmu, niniejsze pismo proszę traktować jako ofertę, w rozumieniu art. 66 § 1 K.C., która dojdzie do skutku, w trybie art. 69 K.C. przez akt zapłaty przez Państwa należności opisanych powyżej przypadających za miesiąc kwiecień 2020 r.

Zobacz też

Pozostałe informacje i wydarzenia

03 mar - 2022

Pomoc dla Ukrainy – 4 marca 2022

21 paź - 2021

Darmowe parkingi!

31 gru - 2020

Życzenia na 2021 rok

10 gru - 2020

MEDAX: Informacja o otrzymaniu dotacji na kapitał obrotowy w wysokości 210 660,54 zł.

16 wrz - 2020

Oświadczenie Wspólników Oraz Członków Zarządu Medax Sp. z o.o.

15 maj - 2020

Tragiczna wiadomość

23 kw. - 2020

Reklama towaru na Facebooku – do najemców!

23 kw. - 2020

DO CH GŁUCHÓW WRACA HANDEL!

Centrum czynne w poniedziałki i piątki w godzinach 5.00-11.00. We wtorki, środy, czwartki, soboty i niedziele - nieczynne

Sprawdź, jak do nas dotrzeć

Więcej szczegółów można
sprawdzić tutaj.